Anotace projektu ve výuce

Předmět: Moderní diagnostika a léčba leukemií a lymfomů (HEO/VC011)

Cíle: Nové poznatky v molekulární biologii vedly v posledních letech ke zlepšení porozumění patogeneze leukemií a lymfomů. To mělo zásadní dopad zpřesnění diagnostiky a zavedení nových léčebných postupů včetně tzv. cílené léčby, což výrazně zlepšilo prognózu u řady hematologických malignit. Cílem kurzu je seznámit studenty jak se základy diagnostiky leukemií a lymfomů, tak s těmito novými poznatky a léčebnými výsledky. Nově je do výuky zařazen e-learning mikroskopické morfologie v hematologii.

Požadavky na studenta: účast na seminářích, absolvování e-learningového kurzu

Způsobilost: po ukončení kurzu budou studenti schopni implementovat získané znalosti v diagnostickém a léčebném přístupu k nemocným anebo ve vědecko-výzkumné činnosti.

Předmět: Hemato-onkologie (HEO/OA011 a HEO/SEB11)

Cíle: Hemato-onkologie pro všeobecné sestry navazuje na předmět vnitřní lékařství. Cílem je rozšířit znalosti studentů v hematologii a zvláště je zaměřen na hemato-onkologii a její současné diagnostické a léčebné metody. Důraz je kladen na úlohu všeobecné sestry v praktickém procesu hemato-onkologické péče, hlubší orientaci v oboru a motivaci k dalšímu studiu. Předmět zahrnuje: obecné zásady diagnostiky, klasifikace a léčby anemií, vrozených a získaných poruch hemostázy. Diagnostika, klasifikace a léčba krevních malignit – akutních a chronických leukemií, maligních lymfomů, mnohočetného myelomu, myelodysplastického syndromu zahrnuje praktické demonstrace v laboratořích a nově také e-learning základní mikroskopické morfologie. Je diskutována úloha sestry v rámci cytostatické terapie a transplantace krvetvorných buněk. Další témata zahrnují: hematologické nálezy při jiných vnitřních onemocněních, podpůrnou péči v hemato-onkologii včetně prevence a léčby infekcí, péče o centrální žilní katetry, péče o nemocné s mukositidou, principy výživy a zásady transfuzní léčby v hemato-onkologii.

Požadavky na studenta: účast na seminářích a cvičeních, absolvování e-learningového kurzu

Způsobilost: po ukončení kurzu budou studenti schopni implementovat získané znalosti v diagnostickém a léčebném přístupu k nemocným anebo ve vědecko-výzkumné činnosti.

Projekt je dále součástí anotace dalších předmětů v rámci programu Všeobecného lékařství:

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Histologie a embryologie I
Rozvrhová zkratka: HIE/VCB11
Rozvrh výuky: 30 hodin přednášek, 45 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky: I. rigorosum, 1. ročník, 2. semestr
Počet kreditů: 4
Forma výuky: Přednášky, praktická cvičení, e-learning

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Patologie
Rozvrhová zkratka: PAT/VCB11
Rozvrh výuky: 60 hodin přednášek, 60 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky: 3. ročník, 6. semestr
Počet kreditů: 14
Forma výuky: Přednášky, praktická cvičení, e-learning

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Vnitřní lékařství III
Rozvrhová zkratka: IN3/VCA13
Rozvrh výuky: 5 hodin přednášek, 25 hodin seminářů, 44 hodin praktických cvičení, e-learning - samostudium
Zařazení výuky: 5. ročník, 9. semestr (ZS)
Počet kreditů: 0*
Forma výuky: Přednášky, semináře, praktická cvičení, e-learning